برای استفاده از این فلشکارت باید برنامه آنکی را نصب کنید. این فلش کارت شامل