جزوه پیش رو جزوه دستنویس برادر عزیزم آقای شیری از مباحث کلاس استاد پورعبدالله در آیین دادرسی دو است.