یکی از مباحث سخت و خشک مدنی بحث مسئولیت مدنی است. لذا نیاز به مطالعه دقیق دارد. جزوه پیش رو این کار را برای شما آسان می کند. این جزوه حاصل زحمت برادران شیری و زیبایی است.

دانلود فایل PDF بدون ویرایش