این جزوه هم مانند بسیاری دیگر از جزوات حاصل زحمت برادر عزیز شیری بر اساس تدریس استاد حبیبی تبار هست.