این جزوه حاصل زحمت آقای داوود بلدی بر اساس تدریس دکتر سماواتی است.