جزوه جزای عمومی سه شامل مباحث مجازات‌ها و اقدامات تأمینی.