حقوق تجارت دو مرکز آموزش

شامل ورشکستگی و بررسی شرکت‌های ماده ۲۰ قانون تجارت

براساس جزوه آقای شیری

تعریف شرکت‌های تجاری: قراردادی است که به‌موجب آن دو یا چند شخص حقیقی یا حقوقی با هم توافق می‌کنند که آورده‌های خود را به قصد تحصیل سود مشترکا مورد تجارت قرار دهند و این شراکت خود را در یکی از قالب‌های پیش بینی شده در ماده ۲۰ قانون تجارت ایجاد و به ثبت برسانند.

قراردادی بودن شرکت اشاره به میل و اراده دارد لذا شرکت تجاری قهری نداریم اما شرکت مدنی قهری داریم مثل: ارث یا امتزاج در ماده ۵۷۴ قانون مدنی

ماده ۵۷۱ ق.م شرکت را به این صورت تعریف کرده است: اجتماع حقوق مالکین متعدد درشی واحد به نحو اشاعه. که دو نوع است: به صورت قهری ماده ۵۷۴ و به صورت ارادی ماده ۵۷۳ ق.م

امتزاج قهری یعنی مال به نحوی با هم مخلوط شده است که قابل جدا شدن نیست. البته امتزاج هم به صورت ارادی و هم به صورت غیر ارادی ممکن است

دو یا چند شخص: در ایران شرکت تجاری تک شخص نداریم.

آورده: ممکن است نقدی باشد یا غیرنقدی؛ مثلاً یک دستگاه اتومبیل. آورده غیر نقدی باید قیمت گذاری (تقویم) شود. بعد از تحویل آورده به شرکت شرکا نسبت به آورده حق عینی ندارند بلکه حق دینی دارند یعنی نمی‌توانند مثلاً بعد از یک ماه مال خود را طلب کنند تنها در صورتی می‌توانند مال را طلب کنند که شرکت منحل شده و بدهی‌ها تسویه شده سپس از باقی مانده به نسبت درصد طلب می‌توانند بردارند