جزوه حقوق تجارت، شرکت ها. نوشته شده توسط مرحوم دکتر فخاری استاد دانشگاه امام صادق علیه السلام