جزوه حقوق مدنی با استفاده از مطالب دکتر، کاتوزیان، شهبازی، براردان

صرفا مناسب آزمون وکالت

مدنی یک و پنج موجود نیست

مواد قانونی در پاورقی ذکر شده است

این جزوه مربوط به ویرایش اردیبهشت 97 می باشد.