آئین دادرسی مدنی رشته‌ای از علم حقوق است که افراد را راهنمایی می‌کند تا بدانند که تحت چه قواعدی و با چه موازینی درصدد اثبات حق خود برآیند.به عبارت دیگر  وظایف خواهان و خوانده را مشخص می کند. شیوه های رسیدن به داد مظلوم و مشخص کردن مظلوم از مظلوم نما را بیان می دارد. به طور کلی به مجموعه آنچه قاضی و تشکیلات تابعه برای امر قضا انجام میدهد ناظر به خواهان و خوانده، شکل و ماهیت کارمندان، سیستم قضایی ... آیین دادرسی مدنی گفته می شود.

به روز رسانی شده در تاریخ 14 تیر