در این پست، جزوه دست نویس آیین دادرسی مدنی با بیانی شیوا، نوشته استاد معظم پورعبدالله تقدیم می شود. التماس دعا