گرچه نصیحت این روزها خریدار ندارد اما سخن شیرین سعدی نصیحت ها را همچون قند هنوز هم شنیدنی می کند