حذفیات درس جزا اختصاصی یک ص۱تا ۷۶ و ۹۶تا ۱۰۷ و ۱۵۱ تا ۱۵۴ و ۱۷۵ تا ۱۷۸ و ۱۸۱ تا ۱۸۲ و ۱۸۵ تا ۱۸۶ و ۱۹۲ تا ۱۹۹ و ۲۰۶ تا ۲۱۰ و ۲۴۰ تا ۲۶۶ و ۲۸۴ تا ۲۸۶ و ۳۷۲ تا ۳۷۴ و ۴۲۲ تا ۴۲۸ و ۴۴۸ تا ۴۶۲ و ۴۶۸ تا ۴۸۰ و ۴۸۵ تا ۵۷۲

باسلام استاد حاجی ده آبادی فرمودند که سوالات تستی از متن کتاب و مواد قانونی می‌باشند.

استاد حاجی ده آبادی تماس گرفتن فرمودن موقع پاسخگویی به سوالات تستی کتاب قانون ممنوع هست. لطفاً به همه اطلاع رسانی کنید.

سلام ..طبعا مواد ۲۹۰ تا ۲۹۵ و ۳۰۲ تا ۳۱۰ خیلی مهم می باشند

پیام ارسالی توسط استاد