جزوات پیش رو مربوط به درس استاد مصطفی پور در موضوع حقوق جزای عمومی می باشد.

جزای عمومی یک

جزای عمومی دو