جزوات پیش رو مربوط به درس استاد مصطفی پور در موضوع حقوق جزای عمومی می باشد. قابل توجه اینکه فروش این جزوات مورد رضایت این استاد بزرگوار نیست.